Home Over mezelf Stem Workshops Consulten Intrinsiek Leiderschap Contact

Vox Pronaos betekent:
vanuit de stem (vox) via het voorportaal (pro), lichaam en hart naar het heiligdom (naos), de essentie van wie jij bent


Via de stem  kun jij naar de essentie
van wie je werkelijk bent

Kasteel Montfoortstraat 31

5037 TD Tilburg

0031 (0)6 18 32 4230

Vox@pronaos.nl

    LEVERINGSVOORWAARDEN VOX PRONAOS BAS VAESSEN    

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VOX PRONAOS en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding (coaching/Counselling), dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen "scholing".
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door VOX PRONAOS.
3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
o Intake en/of Persoonlijk doelstellend gesprek: gesprek waarin de leerdoelen van de training met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de training en is een voorwaarde voor deelname.
o Startmoment van de scholing: de eerste scholingsdag.
o Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een scholing of verplaatsen van het startmoment van de scholing.
4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door VOX PRONAOS schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen VOX PRONAOS en de opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanmelding, door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door VOX PRONAOS en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door VOX PRONAOS aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
1. De opdrachtgever voor een scholing heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een scholing te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van de eerste scholingsdag kosteloos geschieden.
3. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de eerste scholingsdag is de opdrachtgever verplicht 100 % van het scholingsgeld te vergoeden.
4. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de scholing de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de scholing deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
5. Het persoonlijk doelstellend gesprek kan tot 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek zal 90 Euro excl. BTW in rekening worden gebracht. Indien de deelnemer voor het geplande persoonlijk doelstellend gesprek niet aanwezig is, wordt eveneens 90 Euro excl. BTW in rekening gebracht.
6. Een persoonlijke coaching/ counselling kan tot 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek zullen de kosten van dit gesprek in rekening worden gebracht. Indien de deelnemer voor het geplande gesprek niet aanwezig is, wordt eveneens het bedrag in rekening gebracht.

Artikel 4 Annulering door VOX PRONAOS
VOX PRONAOS heeft het recht zonder opgave van redenen de scholing te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan VOX PRONAOS betaalde bedrag. Dit geldt ook voor persoonlijke coaching en Counselling.

Artikel 5 Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de scholing laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan VOX PRONAOS wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen van het persoonlijk doelstellend gesprek nog mogelijk is. Vervanging na de start van de scholing is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van VOX PRONAOS op grond van artikel 4.

Artikel 6 Prijzen
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7 Betaling
1. VOX PRONAOS brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde scholinggeld te voldoen een maand voor de aanvang van de scholing, doch uiterlijk 10 dagen na facturering op de door VOX PRONAOS aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door VOX PRONAOS, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De reis- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een scholing zijn in het scholingsgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door VOX PRONAOS gekozen accommodatie.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is VOX PRONAOS steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is VOX PRONAOS gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan VOX PRONAOS alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 115 Euro.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
VOX PRONAOS heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een scholing te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9 Auteursrecht
1. Het auteursrecht op de door VOX PRONAOS uitgegeven brochures, projectmateriaal en scholingsmateriaal berust bij VOX PRONAOS, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VOX PRONAOS zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van VOX PRONAOS, berust uitsluitend bij VOX PRONAOS.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. VOX PRONAOS spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Trainings- en opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.
2. VOX PRONAOS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
4. VOX PRONAOS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5. VOX PRONAOS zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen VOX PRONAOS en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.